Nhang Thiền trên sách “Mở Cửa Khởi Nghiệp”

25158149_1108609035948366_2669443013808081719_n

I hurried into the local department Cisco 400-101 pdf store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. 300-101 pdf Itexamplan I looked at all the people and grumbled2 to myself. Itexamplan I would be in here forever and Cisco 400-101 pdf I just Itexamplan Cisco 300-115 pdf had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I 300-115 Exam Questions hurried the 300-101 pdf best I could 100-105 dumps pdfs through all Itexamplan the people to the toy department. Once again I 100-105 dumps pdfs kind of mumbled3 to 100-105 dumps pdfs myself at the prices of all these Cisco 300-115 pdf 100-105 dumps pdfs toys, 100-105 dumps pdfs and wondered if 300-115 Exam Questions 300-115 Exam Questions the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy Cisco 400-101 pdf about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 Itexamplan her hair and he held her so gently. I could not seem Cisco 400-101 pdf to help myself. I just kept loking over at the 100-105 dumps pdfs little boy and wondered 300-115 Exam Questions who the doll was for. I watched him turn Itexamplan to 300-101 pdf Examguideview a woman 100-105 dumps pdfs and he called his aunt by name and said, 300-101 pdf “Are you sure I 100-105 dumps pdfs don’t have enough money?” She replied a bit Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf impatiently, “You know that you don’t have enough 300-101 pdf money for it.” The aunt 300-101 pdf told the little boy not to go anywhere that she had Examguideview to go and get some other things and would be back Cisco 400-101 pdf 300-101 pdf in a few minutes. And then she left the aisle. The boy 300-101 pdf continued to hold the doll. After a bit Itexamplan I asked the boy who the doll was 100-105 dumps pdfs for. He said, “It is the doll my sister wanted so 100-105 dumps pdfs 300-101 pdf badly for Chirsmas. She just Cisco 300-115 pdf Examguideview knew that 300-115 Exam Questions Santa would bring 100-105 dumps pdfs it. “I told him that 300-101 pdf maybe Santa was going to bring Cisco 300-115 pdf Cisco 300-115 pdf Examguideview it 300-115 Exam Questions . He said, Examguideview “No, Santa can’t go where my sister is…. Examguideview 300-115 Exam Questions I have to give the doll to my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. Examguideview He looked at me with the saddest eyes and Cisco 400-101 pdf said, “She was gone to be with Jesus.

My Examguideview Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told my Cisco 400-101 pdf Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him Itexamplan to tell her to wait Cisco 300-115 pdf till I got back from the store.” Cisco 400-101 pdf Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had Itexamplan taken at the front of the store. He said, “I want my Mama to 300-115 Exam Questions take this with her so 300-101 pdf the dosen’t ever Cisco 300-115 pdf forget me. I love my Mama Itexamplan Examguideview so very much and I wish she Cisco 300-115 pdf dind not have Cisco 400-101 pdf to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.” Examguideview I 300-101 pdf saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not Cisco 300-115 pdf looking I reached into my purse and Examguideview pilled out a handful of Itexamplan bills. Itexamplan I asked the little boy, “Shall we count that Cisco 300-115 pdf miney one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to 300-115 Exam Questions Examguideview count it . Of course Cisco 300-115 pdf it was plenty for the doll. He Cisco 300-115 pdf softly said, “Thank you Jesus Cisco 400-101 pdf for giving me enough Cisco 300-115 pdf money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough Examguideview money to buy this doll so Mama can 300-115 Exam Questions take Itexamplan it with 300-115 Exam Questions Examguideview her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to 300-115 Exam Questions ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I Itexamplan didn’t ask him, but 100-105 dumps pdfs Cisco 400-101 pdf he gave me enough to buy the doll and Itexamplan a rose for 300-101 pdf my Mama. She Cisco 400-101 pdf loves white rose so much. “In a few Cisco 300-115 pdf 300-115 Exam Questions minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about 100-105 dumps pdfs the little boy as I finished my 300-115 Exam Questions shoppong in a ttally different spirit than when I 100-105 dumps pdfs had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl 300-115 Exam Questions and the Mother was in serious condition. The family 100-105 dumps pdfs was deciding on whether to remove the life support. Cisco 300-115 pdf Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I 300-115 Exam Questions Examguideview Cisco 400-101 pdf read in the 300-101 pdf paper where the family had disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget 300-101 pdf the Examguideview Cisco 300-115 pdf little boy Itexamplan Cisco 400-101 pdf and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy 300-101 pdf in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy 100-105 dumps pdfs had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

DỰ ÁN NHANG XANH vinh hạnh được chọn là 1 trong những câu chuyện kinh doanh truyền cảm hứng cho thanh niên trong quyển sách MỞ CỬA KHỞI NGHIỆP. Sách do BÁO THANH NIÊN và NHÀ XUẤT BẢN TRẺ phối hợp thực hiện nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

NHANG THIỀN hoàn toàn đồng ý và tin rằng “Khởi nghiệp không chỉ là khởi nghiệp, không chỉ là phát triển kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề xã hội, cộng đồng”.

Trong hành trình “phủ xanh nhang sạch” cả nước, CÔNG TY NHANG THIỀN xin làm tiên phong khởi xướng trào lưu nhang sạch này vì mục tiêu cốt lõi người Việt được sử dụng nhang sạch, vì chưa chắc NHANG THIỀN là người bán sản phẩm cho bạn, mà là một nhà chùa, một cơ sở nhang hóa chất sẽ bán, khi họ thấy được trào lưu này và phải thay đổi. Từ đó mà trên cả nước ai cũng sản xuất nhang sạch từ tự nhiên.

Mọi người có thể tìm đọc hoặc mua quyển này tại các nhà sách trên toàn quốc nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *